CBD 20% Oil News

Sinceritas CBD 20% full spectrum hemp oil (масло со целосен спектар)

(Scroll down for English)

Внимателно екстрахирано од зрелите цветови на растението Cannabis Sativa L, Sinceritas CBD 20% маслото со целосен спектар ја содржи една од повисоките концентрации на македонскиот пазар.

Што се канабиноиди?

  • Канабиноидите се природни состојки што се наоѓаат во растението Cannabis Sativa L, и имаат фармаколошко дејство. Досега се познати околу 110 канабиноиди, од кои канабидиол (CBD) е еден од најзастапените.

Што значи терминот „целосен спектар“?

  • Целосен спектар на производот Sinceritas CBD 20% масло значи дека освен CBD (што се содржи во највисока концентрација), во производот се содржи мешавина и од други природни супстанции, како што се канабиноидите и терпените. Тие, заедно со канабидиолот (CBD) имаат целосен спектар на делување врз рецепторите на ендоканабиноидниот систем во организмот.
  • CBD маслото има докажано антиоксидативно и противвоспалително дејство, со што го потпомага враќањето на нарушените физиолошки функции на организмот во нормална состојба (го одржува во хомеостаза).

Содржината на тетрахидроканабинол (THC) е помала од 0,2% и оттука – Sinceritas CBD 20% маслото со целосен спектар нема психотропно дејство.

Carefully extracted from the mature flowers of the Cannabis Sativa L plant, the Sinceritas CBD 20% full spectrum hemp oil contains one of the highest concentrations on the Macedonian market.

What are cannabinoids?

  • Cannabinoids are the ingredients naturally found in the plant Cannabis Sativa L plant with a pharmacological effect. About 110 cannabinoids are known so far, of which cannabidiol (CBD) is the most common.

What does “full spectrum” mean?

  • The full spectrum of the Sinceritas CBD 20% full spectrum hemp oil means that in addition to the CBD (which is contained in the highest concentration), the product contains a mixture of other natural substances, such as cannabinoids and terpenes. Together with cannabidiol (CBD), they have the full spectrum of action on the receptors of the endocannabinoid system in the body.

The CBD oil has a proven antioxidant and anti-inflammatory effect, which helps restore the distressed physiological functions of the body to a normal state (maintains it in homeostasis).

The tetrahydrocannabinol (THC) content is lower than 0.2% hence – the Sinceritas CBD 20% full spectrum hemp oil has no psychotropic effect.